ശർക്കരകെണി

 കർഷകർക്കും, വീട്ടാവശ്യത്തിനല്പം പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കുമൊക്കെ വളരെ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണു കായീച്ച. പാവൽ, പടവലം എന്നീ വിളകളുടെ മുഖ്യ ശത്രു. ഇവയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനായി പണ്ടു മുതൽക്കേ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരുപാധിയാണു ശർക്കരകെണി. ഇത് തയ്യാറാക്കുവാനായി, പഴം അല്പം ശർക്കര ചേർത്ത് ഞെരടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം മാലത്തിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫുരുഡാൻ ചേർക്കുക. ഈ മിശ്രിതം അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചിരട്ടകളിലാക്കി തോട്ടത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക. ഇതിലൂടെ കായീച്ചയെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.

6 Responses to "ശർക്കരകെണി"

Leave a Comment